Tra cứu mã ngành sản phẩm
Mã ngành sản phẩm đã được chọn
Mô tả nhóm sản phẩm
Sản phẩm thuộc nhóm nào dưới đây:
Chọn STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Mô tả
indicator